Hiện nay, Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân đang có nhu cầu bán một số thiết bị không có nhu cầu sử dụng.

Kính mời các đơn vị và cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân trước ngày 05/11/2015 theo số máy 043 6336721 hoặc 36336726/ máy lẻ 15. Fax: 043 6337617.

Thông báo chi tiết: scan0001 scan0003 Trân trọng cảm ơn,