ĐÔNG XUÂN VÀ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC THỦY CHUNG VỚI NHẬT BẢN

13Tháng Tám

Quan hệ hợp tác thủy chung (Quan hệ hợp tác giữa Dệt Kim Đông Xuân – Katakura – Sanshin) Cũng là mục tiêu kinh tế nhưng không phải làm kinh tế bằng mọi giá, bất chấp cả đạo lý, miễn sao đạt được mục đích của mình. Mối quan hệ hợp tác thủy chung này xuất […]