Đ/c Nguyễn Đăng Lợi – Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp

Thực hiện Công văn số 482-CV/ĐUK ngày 01/11/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Kế hoạch số 20-KH/ĐUDKĐX ngày 15/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân

Ngày 06/09/2022, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành & Văn phòng Đảng ủy Công ty

Hội nghị tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đảng của tập thể lãnh đạo và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với từng đồng chí Đảng ủy viên